për ne

Ligji Kushtetues për të Drejtat e Pakicave Kombëtare të vitit 2002 prezantoi Institucionet e Këshillave dhe Përfaqësuesve të Pakicave Kombëtare në sistemin ligjor të Republikës së Kroacisë për herë të parë.

Ligji përcakton qëllimin për të siguruar pjesëmarrjen e personave që i përkasin pakicave kombëtare në jetën publike dhe përfaqësimin e interesave të pakicave kombëtare në nivelin e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe rajonale.

Në përputhje me të njëjtin ligj, të drejtat dhe liritë e njeriut të personave që u përkasin pakicave kombëtare janë një pjesë integrale e sistemit demokratik të Republikës së Kroacisë dhe gëzojnë mbështetjen dhe mbrojtjen e garantuar më shpesh në fushat e gjuhës dhe shkrimit të pakicave: arsimi në pakica gjuha dhe shkrimi: kultivimi dhe shprehja dhe ruajtja e kulturës së vet. dhe historisë.

Qëllimi i Këshillit është të ruajë dhe mbrojë pozicionin dhe të promovojë interesat e pakicës kombëtare shqiptare në Kroaci në përputhje me dispozitat e Aktit Kushtetues për të Drejtat e Pakicave Kombëtare dhe rregulloreve të tjera të Republikës së Kroacisë.

Anëtarët e Këshillit

Anëtarët e Këshillit të Pakicës Kombëtare Shqiptare të Qytetit të Zagrebit

Kryetari i Këshillit: Gzim Redžepi
Nënkryetar i Këshillit: Gentiana Fana
Personi i kontaktit: Melita Oreškovi


1. Gentiana Fana
2. Gzim Redžepi
3. Merdita Agai Muhaxhiri
4. Šoip Šoipi
5. Ilir Murati
6. Mereme Samahodaj Thaqi
7. Šuip Ziberi
8. Ljiljana Koci
9. Jonuz Aliti
10. Ardian Kozniku
11. Avni Osmani
12. Arlinda Hima-Shatri
13. Enver Idrizi
14. Emirat Asipi
15. Tom Kačinari
16. Nik Prekpalaj
17. Muhamed Imeri
18. Florijan Jusufi
19. Xhevdet Sahatxhija
20. Luigji Kužnini
21. Salaedin Bajrami
22. Salji Idrizi
23. Zurap Raifi
24. Mafis Zendeli

Këshilli përfaqëson 4,292 anëtarë të pakicës kombëtare shqiptare në Qytetin e Zagrebit, sipas regjistrimit të vitit 2011.
Në kohën e zgjedhjeve për anëtarët e Këshillit, u regjistruan 3.833 anëtarë të pakicës kombëtare shqiptare.
Anëtarët e këshillit zgjidhen në zgjedhje 5. Maj 2019

Statuti i Këshillit

Në bazë të nenit 27. paragrafi 1 i Aktit Kushtetues për të Drejtat e Pakicave Kombëtare (Gazeta Zyrtare 155/02), Këshilli i Pakicës Kombëtare Shqiptare të Qytetit të Zagrebit, në seancën e tij 7. Shkurt 2004, kaloi

STATUTI
Këshilli i Pakicës Kombëtare Shqiptare të Qytetit të Zagrebit

I. DISPOZITA T G PENRGJITHSHME

Neni 1

Ky statut përcakton:

1. Emri, selia dhe vula e Këshillit të Pakicës Kombëtare Shqiptare të Qytetit të Zagrebit
2. Zona në të cilën funksionon Këshilli
3. Statusi ligjor, përfaqësimi dhe përfaqësimi
4. Aktivitetet e Këshillit që arrijnë objektivat
5. Organizimi i Këshillit dhe emri
6. Organet e këshillit, përbërja e tyre, mënyra e zgjedhjes dhe rikujtimit dhe kushtet e tyre
7. Kompetencat e Këshillit dhe mënyra e vendimmarrjes
8. Kohëzgjatja e mandatit dhe përgjegjësia e anëtarëve të Këshillit
9. Prona e Këshillit dhe metodat e marrjes së pasurisë dhe financimit
10. Aktet e përgjithshme të Këshillit
11. Publiciteti i punës
12. Çështje të tjera të rëndësishme për punën e Këshillit dhe operacionet e tij

Neni 2

1. Emri i plotë i Këshillit është: Këshilli i Pakicës Kombëtare Shqiptare të Qytetit të Zagrebit.
2. Përveç emrit në gjuhën kroate, Këshilli do të ketë gjithashtu një emër në gjuhën shqipe i cili lexon: Keshilli i pakices kombetare shqiptare te qytetit dhe Zagrebit.
3. Përveç emrit të tij të plotë, Këshilli mund të përdorë një emër të shkurtuar, dhe një stemë, flamur ose emblemë mund të përdoret përveç emblemës së Këshillit.
4. Stema e pakicës kombëtare është një shqiponjë e zezë dykrenare e stilizuar në një sfond të bardhë dhe stemën e Qytetit të Zagrebit.
5. Selia e Këshillit është në Zagreb.
6. Këshilli vepron në zonën e Qytetit të Zagrebit.
7. Këshilli përfaqësohet nga Presidenti i Këshillit.

Neni 3

Në mënyrë që të harmonizojë ose promovojë interesat e përbashkëta, Këshilli mund të krijojë ose të bashkohet me koordinimin e Këshillit të Pakicave Kombëtare.

Neni 4

Këshilli ka një vulë të rrumbullakët, me diametër 35 mm, të shkruar me emrin e plotë: Këshilli i Pakicës Kombëtare Shqiptare të Qytetit të Zagrebit dhe Keshilli dhe paketat kombetare shqiptare dhe qytetin dhe Zagrebit. Në mes është selia e Zagrebit, dhe nëse është e nevojshme, adresa, telefoni, faksi.

Neni 5

Puna e Këshillit është publike. Publiciteti i punës sigurohet dhe arrihet përmes raportimit në kohë dhe të vërtetë të anëtarëve dhe shoqatave të pakicave kombëtare.

Përfaqësuesit e mediave mund të marrin pjesë në seancat e Këshillit dhe të raportojnë për punën e Këshillit dhe organeve të tij.

Për ta bërë punën sa më publike që është e mundur, Këshilli merr një vendim mbi lëshimin e gazetës, revistave periodike dhe buletineve të Këshillit mbi aktivitetet e Këshillit. Ato shërbejnë për të shprehur autonominë kulturore, dmth. zhvillimin dhe shprehjen e kulturës së tyre, ruajtjen dhe mbrojtjen e aseteve dhe traditave të tyre kulturore.

II FUSHA E KUNSHILLIT, T R DREJTAT DHE DETYRIMET E AN MTARVE T CO KUNSHILLIT

Neni 6

Qëllimi i Këshillit është të mbrojë dhe promovojë interesat e personave që u përkasin pakicave kombëtare në përputhje me dispozitat e Aktit Kushtetues për të Drejtat e Pakicave Kombëtare.

Qëllimi i Këshillit është arritur:

– duke u propozuar organeve të njësisë së vetëqeverisjes masa për përmirësimin e pozitës së pakicës kombëtare në shtet ose në disa territore të tij, përfshirë propozimin e akteve të përgjithshme që rregullojnë çështje me rëndësi për pakicën kombëtare organeve që i miratojnë ato,

– theksimi i kandidatëve për pozicione në organet e administratës shtetërore dhe organet e njësive të vetëqeverisjes,

– duke informuar për çdo çështje që do të diskutohet nga organet punuese të organit përfaqësues të njësive të vetëqeverisjes, dhe që ka të bëjë me pozicionin e pakicës kombëtare.

Objektiva të tjerë të Këshillit do të jenë:.

1. duke përdorur gjuhën dhe shkrimin e tyre në përdorim privat dhe publik, dhe në përdorim zyrtar,

2. sigurimi i qasjes në media dhe kryerja e veprimtarive të komunikimit publik (marrja dhe shpërndarja e informacionit) në gjuhën dhe shkrimin e tyre,

3. pjesëmarrja e anëtarëve të pakicave në jetën publike,

4. mbrojtja juridike dhe fizike nga çdo veprimtari që rrezikon mbijetesën e Këshillit dhe ushtrimin e të drejtave dhe lirive,

5. e drejta e një numri të madh të anëtarëve të një pakice kombëtare për të festuar festat e tyre, shoqëruar nga media,

6. mbajtja e lidhjeve me vendin e lindjes dhe njerëzit në fushën e arsimit, shkencës, kulturës, botimit dhe veprimtarive humanitare,

7. promovimin e kulturës së anëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare përmes radios dhe televizionit në nivelin shtetëror, rajonal dhe lokal, prodhimin dhe transmetimin e programeve që synojnë të informojnë anëtarët e pakicës kombëtare shqiptare në gjuhën e tyre dhe programeve që inkurajojnë dhe promovojnë mirëmbajtja, zhvillimi dhe shprehja e identitetit kulturor, fetar dhe identitetit tjetër të pakicës shqiptare,

8. njohja e anëtarëve të pakicës shqiptare me punën dhe strukturën e Këshillit.

Neni 7

Të drejtat dhe detyrimet e anëtarëve të Këshillit janë:

1. të zgjedhë dhe të zgjidhet në organet e Këshillit,

2. të informohet për punën e Këshillit,

3. të kontribuojë në realizimin e veprimtarisë së tij,

4. të pajtohet me dispozitat e këtij Statuti dhe akteve të tjera të përgjithshme të Këshillit,

5. për të ruajtur dhe rritur reputacionin e Këshillit.

III PUNA E K COSHILLIT

Neni 8

Organet e punës së këshillit janë:

1. Kryetari i Këshillit

2. Nënkryetari i Këshillit

3. Komiteti i Çështjeve Financiare

4. Komisioni për zhvillimin e programit të punës

5. Komisioni për Çështje Statutare

Këshilli, me vendimin e tij të veçantë, mund të ketë organe të tjera pune.

Anëtarët e trupave punues zgjidhen dhe shkarkohen nga një shumicë e thjeshtë e të gjithë anëtarëve të Këshillit. Votimi mund të bëhet me gojë ose me shkrim. Trupat punues mund të zgjedhin presidentin e tyre nga mesi i anëtarëve të tyre.

Neni 9

1. Këshilli thirret nga Presidenti i Këshillit me ftesë me shkrim për anëtarët 7 ditë para seancës.

2. Ftesa duhet të përmbajë informacion mbi vendin dhe kohën e seancës, si dhe rendin e ditës.

3. Ftesa shoqërohet me materiale për çështjet në rendin e ditës, nëse është e rëndësishme për përgatitjen e sesionit.

4. Nëse një anëtar ka marrë një ftesë për një seancë por nuk është përgjigjur, dërgimi i ftesës do të konsiderohet i vlefshëm dhe Këshilli do të mbajë një seancë pavarësisht nga mungesa e tij.

5. Pavarësisht nga paragrafi l. i këtij neni në raste urgjente, Këshilli mund të thirret në një periudhë më të shkurtër me dorëzimin e mundshëm të materialeve direkt në seancë.

Neni 10

Procesverbali mbahet për punën në seancat e Këshillit dhe trupave të tij të punës.

Procesverbalet e shkurtuara me listën e anëtarëve të pranishëm dhe të munguar të Këshillit dhe me konkluzionet ose vendimet e miratuara do të verifikohen në seancën e ardhshme të Këshillit.

Procesverbali duhet të nënshkruhet nga Presidenti i Këshillit ose personi që drejton seancën dhe regjistruesi.

Neni 11

Seancat e Këshillit mbahen sipas nevojës, dhe të paktën një herë në tre muaj.

Të paktën një e treta e anëtarëve të Këshillit kanë të drejtë të kërkojnë me shkrim nga Presidenti i Këshillit për të thirrur një seancë.

Nëse Presidenti i Këshillit nuk dëshiron të thërrasë një seancë të Këshillit për arsye të pajustifikuara, seanca mund të thirret nga një e treta e të gjithë anëtarëve të Këshillit. Kur vendos për të thirrur, ajo do të përcaktojë emrin e personit i cili do të thërrasë seancën në emër të tyre.

Vendimi për të thirrur një seancë nga anëtarët e Këshillit duhet të arsyetohet dhe t’i bashkëngjitet ftesës për seancë. Kryetari i Këshillit duhet të informohet.

Neni 12

1. Një seancë e Këshillit e thirrur nga anëtarët e Këshillit drejtohet nga Presidenti i Këshillit ose zëvendësi i tij, nëse është i pranishëm.

2. Përndryshe, seanca drejtohet nga personi i cili nënshkroi ftesën për seancë ose nga një person i zgjedhur nga anëtarët me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve të Këshillit.

3. Këshilli mund të marrë vendime të vlefshme nëse më shumë se gjysma e të gjithë anëtarëve të Këshillit janë të pranishëm, në prani të Presidentit të Këshillit ose zëvendësit të tij.

4. Nëse gjysma e anëtarëve nuk marrin pjesë në seancë, Presidenti mund të thërrasë një seancë të re brenda 3 ditëve me mundësinë e një ftese gojore.

5. Statuti, programi i punës, plani financiar dhe llogaria përfundimtare miratohen me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve me praninë e detyrueshme të Presidentit të Këshillit ose zëvendësit të tij dhe me pëlqimin e tij të detyrueshëm.

Neni 13

1. Këshilli miraton Statutin dhe ndryshimet e tij.

2. Këshilli miraton programin e punës. Miraton planin financiar dhe miraton llogarinë përfundimtare.

3. Këshilli vendos për zgjedhjen e Presidentit dhe Zëvendës Presidentit.

4. Vendos gjithashtu për shoqërimin me këshillat e tjerë, përkatësisht formimin e koordinimit.

5. Këshilli gjithashtu vendos për të gjitha çështjet e tjera të rëndësishme për punën e Këshillit të përcaktuara me Statut.

6. Këshilli do të bashkëpunojë me njësinë e vetëqeverisjes lokale në zonën e Qytetit të Zagrebit dhe do të ketë të drejtë të kërkojë që ta informojë atë për të gjitha veprimet në lidhje me personat që u përkasin pakicave kombëtare.

7. Këshilli do të miratojë planin financiar dhe llogaritë përfundimtare me propozim të Komitetit të Çështjeve Financiare.

8. Të gjitha vendimet e Këshillit kërkojnë praninë dhe pëlqimin e Presidentit të Këshillit.

Neni 14

1. Presidenti i Këshillit siguron funksionimin e duhur dhe të ligjshëm të Këshillit.

2. Presidenti përfaqëson Këshillin dhe kryeson seancat e Këshillit, thërret seancat dhe propozon rendin e ditës.

3. Presidenti do të zbatojë vendimet e Këshillit.

4. Presidenti do t’i propozojë Këshillit krijimin e një marrëdhënie pune me një anëtar të stafit administrativ të zgjedhur përmes një konkursi publik.

5. Presidenti informon publikun për punën e Këshillit dhe organeve të tij.

6. Presidenti do të paraqesë një raport mbi punën e tij në Këshill. Ai deklaron trupa punues, administron pronën e Këshillit në favor të tij dhe lidh kontrata për të mirën e Këshillit.

7. Përmes aktiviteteve të ndryshme, Presidenti promovon kushtet e jetesës dhe punës së anëtarëve të pakicës kombëtare shqiptare.

8. Presidenti do të marrë pjesë në negociata që kanë të bëjnë me interesat e pakicës brenda dhe jashtë Këshillit, dhe gjithmonë për përfitimin e shprehur të anëtarëve.

9. Presidenti i Këshillit ose zëvendësi i tij mund të shkarkohen me propozimin e të paktën një të tretës së të gjithë anëtarëve të Këshillit.

10. Kur Këshilli shkarkon Presidentin e Këshillit, detyrat e tij do të kryhen nga Zëvendës Presidenti deri në zgjedhjen e një Presidenti të ri të Këshillit.

Ministria si dhe Këshilli për Pakicat Kombëtare janë përgjegjëse për çdo parregullsi, të cilat duhet të njoftohen.

Neni 15

Anëtarët e Këshillit kryejnë detyrat e tyre vullnetarisht dhe me kujdesin e një mjeshtri të mirë.

Kostot kontrollohen nga administratori, i cili raporton ndryshimin tek presidenti me shkrim.

Presidenti vendos se si do të përdoren fondet e marra dhe mbi çfarë baze.

Fondet për prokurimin e mallrave, kryerjen e shërbimeve ose kryerjen e punëve merren nga prona e Këshillit dhe përdoren në mënyrën e përcaktuar me Ligjin e Prokurimit Publik.

Neni 16

Këshilli është i detyruar të zgjedhë një president të ri brenda 30 ditëve nga vendimi për shkarkimin.

Nëse Këshilli nuk zgjedh një president brenda afatit, ai do të informojë Këshillin për Pakicat Kombëtare për situatën.

Neni 17

Anëtarët e Këshillit mund të marrin nga fondet e Këshillit vetëm rimbursimin e shpenzimeve të bëra gjatë kryerjes së punës për Këshillin dhe shpërblimin për një muaj apo periudhë tjetër nëse miratohet dhe deri në shumën e aprovuar nga Ministri përgjegjës për administratën e përgjithshme.

Për punën normale të Këshillit, është e nevojshme të punësohen punonjës për çështje administrative.

Neni 18

Prona e Këshillit përbëhet nga të ardhurat e gjeneruara nga Këshilli nga:

– grant,

– dhurata,

– trashëgimi,

– grant nga buxheti i shtetit,

– një grant nga buxheti i njësive të vetëqeverisjes lokale dhe rajonale në zonën në të cilën funksionon Këshilli,

– fondet e marra nga organizatat ndërkombëtare që mbështesin punën e Këshillit,

– të ardhura të tjera në përputhje me ligjin për shoqatat (sponsorizimi).

Fondet mund të përdoren vetëm për aktivitete dhe aktivitete me rëndësi për pakicën kombëtare dhe punën e Këshillit, të cilat përcaktohen nga programi i punës i Këshillit të Pakicës Kombëtare.

Neni 19

Këshilli administron pronën në përputhje me rregulloret për operacionet materiale dhe financiare të organizatave jofitimprurëse.

Të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet përcaktohen nga plani financiar, i cili miratohet për një vit kalendarik dhe është i vlefshëm për vitin për të cilin është miratuar.

Në fund të vitit për të cilin u miratua plani financiar, përpilohet llogaria përfundimtare, si në rastin e një ndryshimi të presidentit.

Presidenti i Këshillit ka të drejtën e komandës për të disponuar pronën e Këshillit deri në zgjedhjen e një Presidenti të ri.

IV. STATUTI DHE AKTET E TJERA T P GRGJITHSHME

Neni 20

Statuti është akti themelor i përgjithshëm i Këshillit dhe të gjitha aktet e tjera duhet të jenë në përputhje me dispozitat e Statutit.

Interpretimi i dispozitave të Statutit jepet nga Këshilli.

Të gjitha çështjet që nuk rregullohen nga Statuti mund të rregullohen me Rregulloren e Punës të Këshillit.

Neni 21

Statuti, plani financiar dhe llogaria përfundimtare e Këshillit të Pakicës Kombëtare do të publikohen në gazetën zyrtare për zonën e Qytetit të Zagrebit.

Statuti hyn në fuqi 8 ditë pas botimit në gazetën zyrtare për zonën e Qytetit të Zagrebit.

Zagreb, 18 vjeç. Mars 2004

Kryetari i Këshillit
Pakicat kombëtare shqiptare të Qytetit të Zagrebit
Luigj Daka, MD, vr

viti 2004, numri 13 i 8. Korrik 2004
Statuti i Këshillit të Pakicës Kombëtare Shqiptare të Qytetit të Zagrebit

Publikimi

GJERGJ KASTRIOTI – SKËNDERBEU
600 vjet pas
Editor Don Ndue Ballabani
(Zagreb 2005)

MESHARI I BUZUKUT
MRIZ I VLERAVE EVROPIANE
Editor Don Ndue Ballabani
(Zagreb 2005)

ARBËRESHËT E ZARËS
280 vjet pararojë e fesë dhe kombit
Editor Don Ndue Ballabani
(Zagreb 2006)

AT SHTJEFËN GJEÇOVI DHE KANUNI
Editor Don Ndue Ballabani
(Zagreb 2007)

GJURMËSHKRIMI SHQIP APO
100 VJET NGA KONGRESI I MANASTIRIT
Editor Don Ndue Ballabani
(Zagreb 2008)

ARBËRIT NDËRMJET PERËNDIMIT DHE LINDJES
GJATË MESJETËS
Author prof.dr. Jahja Drançolli
(Zagreb 2008)