O nama

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina iz 2002 godine prvi je put u pravni sustav Republike Hrvatske uveo Institucije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Zakonom je utvrđen cilj, osigurati sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i zastupati interese nacionalnih manjina na razini jedinice lokalne i područne samouprave.

Temeljem istog zakona ljudska prava i slobode pripadnicima nacionalnih manjina su nedjeljiv dio demokratskog sustava Republike Hrvatske i uživaju potporu i zaštitu koja se najčešće odnosi na jamstvo u područjima uporabu manjinskog jezika i pisma: obrazovanje na manjinskom jeziku i pismu:njegovanje i iskazivanje i očuvanje vlastite kulture i povijesti.

Cilj Vijeća je očuvanje i zaštita položaja te promicanje interesa albanske nacionalne manjine u Hrvatskoj u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i drugim propisima Republike Hrvatske.

Službeni naziv: Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba – Këshilli i pakicës kombëtare shqiptare të qytetit të Zagrebit

Adresa sjedišta: Zagreb, Draškovićeva 25
Telefon: 01/655 8280, telefaks: 01/ 655 8281
e-mail:  ured.vanmgz@gmail.com
web stranica: www.albanci-zagreb.hr

Osoba za kontakt: Melita Orešković

Članovi vijeća

Članovi Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba

Predsjednik Vijeća: Emirat Asipi
Zamjenica predsjednika Vijeća: Gentiana Lleshdedaj
Osoba za kontakt: Melita Orešković

 1. Šoip Šoipi
 2. Nik Prekpalaj
 3. Emirat Asipi
 4. Gentiana Fana
 5. Florijan Jusufi
 6. Gentiana Lleshdedaj
 7. Arlinda Hima-Shatri
 8. Merdita Agai Muhaxhiri
 9. Nita Aliti
 10. Valon Osmani
 11. Zurap Raifi
 12. Kaltrina Krasnić
 13. Šuip Ziberi
 14. Salaedin Bajrami
 15. Besar Dehari
 16. Drini Maloki
 17. Viljdana Đemaili
 18. Gllorija Raci
 19. Albiona Shatri
 20. Rijad Hasani
 21. Alem Rufati
 22. Mafiz Zendeli
 23. Sali Idrizi
 24. Mithat Imeri
 25. Selda Smajli

Vijeće predstavlja 3.475 pripadnika albanske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2021.

U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 3.935 pripadnika albanske nacionalne manjine.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 7. svibnja 2023.

Statut Vijeća

Na temelju članka 27. stavka 1 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02), Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba, na sjednici 7. veljače 2004., donijelo je

STATUT
Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom utvrđuje:

1. Naziv, sjedište i pečat Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba
2. Područje na kojem djeluje Vijeće
3. Pravni položaj, zastupanje i predstavljanje
4. Djelatnosti Vijeća kojima se ostvaruju ciljevi
5. Ustrojstvo Vijeća i naziv
6. Tijela Vijeća, njihov sastav, način izbora i opoziva i njihovi uvjeti
7. Ovlasti Vijeća te način odlučivanja
8. Trajanje mandata te odgovornost članova Vijeća
9. Imovina Vijeća te načini stjecanja imovine i financiranje
10. Opći akti Vijeća
11. Javnost rada
12. Druga pitanja značajna za rad Vijeća i njegovo poslovanje

Članak 2.

1. Puni naziv Vijeća je: Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba.
2. Uz naziv na hrvatskom jeziku Vijeće ima i naziv na albanskom jeziku koji glasi: Keshilli i pakices kombetare shqiptare te qytetit te Zagrebit.
3. Uz svoj puni naziv Vijeće može rabiti i skraćeni naziv, a uz znak Vijeća može se koristiti grb, zastava ili znak.
4. Oznaka nacionalne manjine je stilizirani crni dvoglavi orao na bijeloj podlozi i grb Grada Zagreba.
5. Sjedište Vijeća je u Zagrebu.
6. Vijeće djeluje na području grada Zagreba.
7. Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.

Članak 3.

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnovati koordinaciju Vijeća nacionalnih manjina ili joj pristupiti.

Članak 4.

Vijeće ima pečat koji je okruglog oblika, promjera 35 mm, obodno ispisan punim nazivom: Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba i Keshilli i pakices kombetare shqiptare te qytetin te Zagrebit. U sredini sjedište Zagreb, a po potrebi adresa, telefon, faks.

Članak 5.

Rad Vijeća je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće daje odluku o izdavanju glasila Vijeća, periodičnim publikacijama i biltenima o aktivnostima Vijeća. Oni služe izražavanju kulturne autonomije, tj. razvoju i iskazivanju vlastite kulture, očuvanju i zaštiti svojih kulturnih dobara i tradicije.

II. DJELOKRUG VIJEĆA, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika nacionalnih manjina u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Cilj Vijeća se ostvaruje:

– predlaganjem tijelima jedinice samouprave mjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,

– isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave,

– obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinica samouprave, a koje se tiče položaja nacionalne manjine.

Ostali ciljevi Vijeća bit će:.

1. služenje svojim jezikom i pismom privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi,

2. omogućavanje pristupa sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja (primanje i širenje informacija) na svom jeziku i pismu,

3. sudjelovanje pripadnika manjine u javnom životu,

4. pravna i fizička zaštita od svake djelatnosti koja ugrožava opstanak Vijeća, te ostvarivanje prava i sloboda,

5. pravo da veći broj pripadnika nacionalne manjine obilježava svoje praznike, popraćeno sredstvima javnog priopćavanja,

6. održavanje veza s matičnom državom i narodom na području odgoja, obrazovanja, znanosti, kulture, nakladničke i humanitarne djelatnosti,

7. promicanje kulture pripadnika albanske nacionalne manjine putem radija i televizije na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, proizvodnja i emitiranje programa namijenjenih informiranju pripadnika albanske nacionalne manjine na njihovom jeziku, te programa koji potiču i unapređuju održavanje, razvoj i iskazivanje kulturne, vjerske i druge samobitnosti albanske manjine,

8. upoznavanje pripadnika albanske manjine s radom i ustrojem Vijeća.

Članak 7.

Prava i obaveze članova Vijeća su:

1. da biraju i budu birani u tijela Vijeća,

2. da budu obaviješteni o radu Vijeća,

3. da doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti,

4. da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća,

5. da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

III. RAD VIJEĆA

Članak 8.

Radna tijela vijeća su:

1. Predsjednik Vijeća

2. Zamjenik predsjednika Vijeća

3. Povjerenstvo za financijska pitanja

4. Povjerenstvo za izradu programa rada

5. Povjerenstvo za statutarna pitanja

Vijeće može svojom posebnom odlukom imati i druga radna tijela.

Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju natpolovičnom većinom svih članova Vijeća. Glasovanje može biti usmeno ili pismeno. Radna tijela sama mogu birati svog predsjednika iz redova svojih članova.

Članak 9.

1. Vijeće saziva predsjednik Vijeća pismenim pozivom članovima 7 dana prije održavanja sjednice.

2. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda.

3. Uz poziv se dostavlja i materijal o pitanjima koja su na dnevnom redu, ukoliko je to bitno za pripremu sjednice.

4. Ako je član dobio poziv za sjednicu, a nije se odazvao, smatra se da je dostava poziva pravovaljana, te će bez obzira na njegovu odsutnost Vijeće održati sjednicu.

5. Izuzetno od stavka l. ovog članka u hitnim slučajevima Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz eventualnu dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 10.

O radu na sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te s donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obvezatno potpisuje predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala te zapisničar.

Članak 11.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Najmanje jedna trećina članova Vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.

Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati jedna trećina svih članova Vijeća. Ona pri odluci o sazivanju određuje ime osobe koja će u njihovo ime sazvati sjednicu.

Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu. Predsjednik Vijeća mora biti obaviješten.

Članak 12.

1. Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik, ako su prisutni.

2. U suprotnom sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova svih članova Vijeća.

3. Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna natpolovična većina svih članova Vijeća, uz nazočnost predsjednika Vijeća ili njegovog zamjenika.

4. Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik može sazvati novu sjednicu u roku od 3 dana uz mogućnost usmenog poziva.

5. Statut, program rada, financijski plan i završni račun donose se većinom glasova svih članova uz obaveznu prisutnost predsjednika Vijeća ili njegovog zamjenika i uz njegovu obaveznu suglasnost.

Članak 13.

1. Vijeće donosi Statut i njegove izmjene i dopune.

2. Vijeće donosi program rada. Ono donosi financijski plan i usvaja završni račun.

3. Vijeće odlučuje o biranju predsjednika i zamjenika.

4. Ono također odlučuje o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiranju koordinacije.

5. Vijeće odlučuje i o svim drugim pitanjima bitnim za rad Vijeća koja su utvrđena Statutom.

6. Vijeće surađuje s jedinicom lokalne samouprave na području grada Zagreba i ima pravo zahtijevati od nje da ga obavijesti o svim radnjama koje se tiču pripadnika nacionalnih manjina.

7. Vijeće donosi financijski plan i završni račun na prijedlog Povjerenstva za financijska pitanja.

8. Za sve odluke Vijeća potrebna je prisutnost i suglasnost predsjednika Vijeća.

Članak 14.

1. Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.

2. Predsjednik zastupa vijeće i predsjedava sjednicama Vijeća, saziva sjednice i predlaže dnevni red.

3. Predsjednik provodi odluke Vijeća.

4. Predsjednik predlaže Vijeću zasnivanje radnog odnosa s jednim administrativnim djelatnikom izabranim putem javnog natječaja.

5. Predsjednik upoznaje javnost s radom Vijeća i njegovih tijela.

6. Predsjednik podnosi izvješće o svom radu Vijeću. On proglašava radna tijela, upravlja imovinom Vijeća u njegovu korist, te sklapa ugovore za dobrobit Vijeća.

7. Predsjednik raznim aktivnostima pospješuje uvjete života i rada pripadnika albanske nacionalne manjine.

8. Predsjednik sudjeluje u pregovorima bitnim za interes manjine u djelokrugu Vijeća i izvan njega, a uvijek u izričitu korist pripadnika.

9. Predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik može biti razriješen na prijedlog najmanje jedne trećine svih članova vijeća.

10. Kad Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, njegove poslove do izbora novog predsjednika Vijeća obavlja zamjenik.

Za eventualne nepravilnosti nadležno je Ministarstvo kao i Savjet za nacionalne manjine koji moraju biti obaviješteni.

Članak 15.

Članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju dragovoljno i s pažnjom dobrog gospodara.

Troškove kontrolira administrator, koji pismeno izvještava predsjednika o svakoj promjeni.

Predsjednik odlučuje kako će se primljena financijska sredstva koristiti i na kojoj osnovi.

Za nabavu roba, obavljanje usluga ili za izvođenje radova sredstva se uzimaju iz imovine Vijeća, a koriste se na način propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 16.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku, o nastaloj situaciji obavijestit će Savjet za nacionalne manjine.

Članak 17.

Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.

Za normalan rad Vijeća nužno je angažiranje djelatnika za administrativne poslove.

Članak 18.

Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:

– dotacija,

– poklona,

– nasljedstva,

– dotacija iz državnog proračuna,

– dotacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području na kojem Vijeće djeluje,

– sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća,

– ostalih prihoda sukladno zakonu o udrugama (sponzorstvo).

Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za nacionalnu manjinu i rad Vijeća, a koji su utvrđeni programom rada Vijeća nacionalne manjine.

Članak 19.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun, kao i u slučaju promjene predsjednika.

Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Vijeća do izbora novog predsjednika.

IV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 20.

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom mogu se urediti Poslovnikom Vijeća.

Članak 21.

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća nacionalne manjine objavljuje se u službenom glasilu za područje Grada Zagreba.

Statut stupa na snagu 8 dana od objave u službenom glasilu za područje Grada Zagreba.

Zagreb, 18. ožujka 2004.

Predsjednik Vijeća
albanske nacionalne manjine Grada Zagreba
Luigj Daka, dr.med., v.r.

godina 2004, Broj 13 od 8. srpnja 2004.
Statut Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba

Izdavaštvo

GJERGJ KASTRIOTI – SKËNDERBEU
600 vjet pas
Editor Don Ndue Ballabani
(Zagreb 2005)

MESHARI I BUZUKUT
MRIZ I VLERAVE EVROPIANE
Editor Don Ndue Ballabani
(Zagreb 2005)

ARBËRESHËT E ZARËS
280 vjet pararojë e fesë dhe kombit
Editor Don Ndue Ballabani
(Zagreb 2006)

AT SHTJEFËN GJEÇOVI DHE KANUNI
Editor Don Ndue Ballabani
(Zagreb 2007)

GJURMËSHKRIMI SHQIP APO
100 VJET NGA KONGRESI I MANASTIRIT
Editor Don Ndue Ballabani
(Zagreb 2008)

ARBËRIT NDËRMJET PERËNDIMIT DHE LINDJES
GJATË MESJETËS
Autor prof.dr. Jahja Drançolli
(Zagreb 2008)